Stanovy

Článek I

Název a sídlo, působnost a charakter Spolku

 1. Název spolku je Pro arte Beuronensi, z. s. (dále jen „Spolek“)
 2. Sídlem Spolku je Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice.
 3. Činnost Spolku se váže k Beuronské kapli, která je součástí areálu Gymnázia Teplice a také v jeho vlastnictví (dále jen „Kaple“).
 4. Spolek působí na celém území České republiky. Spolek se nečlení na žádné dílčí organizační jednotky.
 5. Spolek je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek II

Cíle činnosti Spolku

 1. Primárním cílem Spolku je zachování umělecké hodnoty výmalby Kaple. Spolek usiluje o opravu Kaple do té míry, aby mohla být užívána ke kulturním akcím a akcím Gymnázia Teplice. Spolek na tyto opravy opatřuje prostředky. Dalším cílem Spolku je činnost v oblasti kultury, vzdělávání a výchovy a ochrany památek.
 2. Spolek spolupracuje s Gymnáziem Teplice.
 3. Spolek usiluje o prohlášení Kaple kulturní památkou.
 4. Spolek organizuje a připravuje akce a aktivity směřující k propagaci a popularizaci kaple i Beuronské umělecké školy samotné.
 5. Činnost Spolku není časově omezena.
 6. Náplň činnosti musí směřovat k cílům Spolku.
 7. Hlavní formou dosahování cílů Spolku je:
  1. rozvíjení kontaktů se státními orgány, obcemi, církevními institucemi, odbornými institucemi či jednotlivci z České republiky i zahraničí, které mají s kaplí či s beuronským uměním spojitost,
  2. získávání prostředků pro své cíle i na samotný provoz Spolku a to formou příspěvků, darů a grantů,
  3. pořádání a podpora akcí osvětového charakteru (přednášky, exkurse, publikační činnost atd.),
  4. sdružování zájemců z ČR i ze zahraničí o beuronské umění a kapli.
 8. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Článek III

Členství ve Spolku

 1. Členem Spolku může být jen fyzická osoba. Členství vzniká okamžikem, kdy člen výkonné rady potvrdí zájemci přijetí jeho přihlášky.
 2. Přihlášku ke členství přijímá tajemník Spolku nebo jím k tomuto úkonu pověřená osoba. Přihláška musí být písemná. Závaznou podobu přihlášky stanoví výkonná rada.
 3. Členství může být odepřeno v případě, že by členství žádajícího zájemce mohlo poškodit dobré jméno Spolku anebo jej jinak zdiskreditovat. O odepření členství rozhoduje výkonná rada. V případě odepření členství může zájemce požádat o přehodnocení rozhodnutí výkonné rady plenární schůzi na jejím nejbližším zasedání, a to jak osobně, tak písemně. Proti rozhodnutí plenární schůze se nelze odvolat.
 4. Členství ve Spolku má tři úrovně.
  1. Příznivec, tj. člen, který souhlasí s cíli Spolku, a který Spolku podporuje.
  2. Animátor, tj. člen, který se podílí nebo bude aktivně podílet na činnosti Spolku, tzn. bude se podílet na realizaci jednotlivých aktivit a akcí, pro Spolek bude v rámci svých možností pracovat.
  3. Čestný člen, tj. člen, který se o kapli či Spolek z jakéhokoli pohledu odborně zajímá a je schopen svou prací činnost Spolek podpořit (radou, know-how, výzkumem, publikační aktivitou ad.). Může jím být i fyzická osoba, která výkonem svého povolání zasahuje činnost Spolku nebo osoba, která významně činnost Spolku podpořila.
 5. Každý nově přijatý člen má automaticky status příznivce. Ostatní typy členství uděluje výkonná rada po domluvě se členem. Všichni členové výkonné rady získávají okamžikem zvolení status animátora po dobu výkonu funkce.
 6. Členství zaniká:
  1. rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
  2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonné radě,
  3. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech, je-li příspěvek stanoven.
 7. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
  2. účastnit se členské schůze, volit orgány Spolku a být do nich volen,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku,
  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku.
 8. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli Spolku,
  2. účastnit se jednání členských schůzí (nebo se z nich písemně omluvit),
  3. platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.
  4. Výši a periodu členských příspěvků stanoví členská schůze. Členské příspěvky platí pouze členové se statusem Příznivce.

Článek IV

Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. členská schůze
  2. výkonná rada Spolku v čele s tajemníkem
  3. revizní komise

Článek V

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výkonná rada na datum maximálně 13 měsíců vzdálené od data konání poslední usnášeníschopné členské schůze. Výkonná rada navrhne v dostatečném předstihu termín jednání členské schůze a to tak, aby se jí mohl zúčastnit co nejvyšší počet členů. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výkonná rada nejpozději do jednoho měsíce od konání neusnášení schopné schůze náhradní členskou schůzi.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí jmenným hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 4. Členskou schůzi svolá výkonná rada také v případě, že o to písemně požádají alespoň 3 členové Spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 5. Členská schůze
  1. schvaluje stanovy Spolku a jejich změny; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů Spolku,
  2. volí a odvolává výkonnou radu a revizní komisi,
  3. rozhoduje o zániku Spolku,
  4. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
  5. řeší spory ve věci členství a rozhoduje o vyloučení člena,
  6. stanovuje výši členských příspěvků.

Článek VI

Výkonná rada a tajemník Spolku, jednání jménem Spolku

 1. Výkonná rada je výkonným orgánem Spolku. Členové výkonné rady jednají za Spolek samostatně. Člen výkonné rady je oprávněn zmocnit k jednání za Spolek třetí osobu.
 2. Výkonná rada má tři, respektive čtyři členy – tři členy volené členskou schůzí a statutární orgán Gymnázia Teplice, pokud takovou funkci přijme. Účast statutárního orgánu Gymnázia Teplice je pouze dobrovolná. Pokud statutární orgán Gymnázia Teplice tuto funkci odmítne, má výkonná rada pouze tři členy.
 3. Funkční období výkonné rady je jeden rok (nerozhodne-li členská schůze jinak); statutární orgán Gymnázia Teplice má mandát po dobu výkonu své funkce; ve výkonné radě má poradní hlas.
 4. Ze tří zvolených členů volí výkonná rada tajemníka Spolku, který řídí činnost Spolku.
 5. Členy výkonné rady mohou být pouze osoby starší 18 lidé, kteří jsou bezúhonní ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákoník.
 6. Výkonná rada řídí Spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výkonné rady Spolku je volně přístupná členům Spolku.
 7. Výkonná rada:
  1. je odpovědná členské schůzi,
  2. je kontrolována revizní komisí,
  3. projednává podněty členů Spolku,
  4. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti,
  5. se na svých schůzích řídí demokratickými principy, tj. platí rovnost hlasů. Jednat může pouze za účasti alespoň tří členů, z nichž jeden je tajemník. Ze schůzí pořizuje zápisy, které dává k dispozici ostatním členům Spolku.

Článek VII

Revizní komise

 1. Revizní komise je dvoučlenná a je volena na jeden rok plenární schůzí. Oba členové komise mají rovnocenné postavení. Členové revizní komise nemohou být totožní se členy výkonné rady.
 2. Úkolem kontrolní komise je kontrola činnosti Spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
 3. Revizní komise vypracovává revizní zprávy, které předkládá členské schůzi.
 4. Revizní komise má právo (najde-li pro to pádné důvody) požádat výkonnou radu o svolání členské schůze. Tento požadavek musí odůvodnit. Odůvodnění musí být i součástí pozvánky členům na členské schůzi.

Článek VIII

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Příjmy Spolku jsou tvořeny dary, dotacemi a granty a budou používány na činnost Spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Finanční prostředky lze vydávat pouze na uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.
 3. Spolek vede účetnictví a nakládá s ním podle příslušných právních předpisů.

Článek IX

Okolnosti zániku sdružení

 1. Spolek zaniká výhradně způsoby uvedenými v § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě či jinému spolku, jejichž cíle jsou blízké cílům Spolku.

Článek X

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Nebude-li počet členů dostatečný k tomu, aby mohly být ustaveny všechny orgány Spolku, nemusí po tuto dobu orgán revizní komise existovat. Jakmile budou mezi členy Spolku osoby schopné a ochotné funkci orgánu plnit, je výkonná rada povinna svolat členskou schůzi a navrhnout daného členy k volbě do příslušného orgánu.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem podpisu výkonnou radou.

V Teplicích, dne 15. listopadu 2015

Michael Novák, tajemník; Martin Bálek, člen výkonné rady; Marcela Jandorová, člen výkonné rady